ΑΝΑΛΥΣΗ: Τα Ελληνικά Υποβρύχια – Εγκλήματα και προδοσίες

20081118_085218_b050520ae__article

Τα πρώτα ελληνικά υποβρύχια ήταν τα ΔΕΛΦΙΝ Ι (εντάξεως 1912) και ΞΙΦΙΑΣ Ι (εντάξεως 1913), αμφότερα γαλλικής ναυπηγήσεως και αγορασθέντα με δάνεια. Μετά την  μικρασιατικήν καταστροφήν, η κυβέρνησις Βενιζέλου παρήγγειλε ακόμη έξι εκ Γαλλίας και φυσικά εδανείσθη για την αγοράν των. Κατά την διάρκειαν του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ο υποβρυχιακός στόλος ενισχύθη μ’ ακόμη επτά δανεικά από το βρεταννικόν ναυτικόν.

Πρώτην φοράν αποκτά το ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ υποβρύχια, και εν γένει εξοπλισμόν, πληρωμένα μ’ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ επί ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ της 21ης Απριλίου 1967. Παρηγγέλθησαν εν έτει 1967 τέσσερα υποβρύχια κλάσεως 209/1100 από την γερμανικήν εταιρείαν HDW του Κιέλου και ενετάχθησαν εις την δύναμιν του βασιλικού ναυτικού μεταξύ των ετών 1971 και 1973. Αυτά ήσαν τα: ΓΛΑΥΚΟΣ ΙΙΙ S-110, ΝΗΡΕΥΣ ΙΙ S-111, ΤΡΙΤΩΝ ΙΙ S-112 και ΠΡΩΤΕΥΣ ΙΙ S-113. Προσετέθησαν επίσης δύο ακόμη δωρεάν των Ενωμένων Πολιτειών τα: ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΙΙΙ S-115 και ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΙΙ S-114. Ήτο η εποχή υπεροπλίας της Ελλάδος έναντι της Τουρκίας. Η Ελλάς ως κυρίαρχος πλέον του Αιγαίου Πελάγους αρχίζει έρευνας διά υποθαλάσσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ συνεργάζεται κυρίως με αμερικανικών συμφερόντων εταιρείας πεπεισμένη ότι τοιουτοτρόπως ασφαλίζη και θωρακίζη την χώραν έναντι της Τουρκίας. Αληθώς, υπήρχεν τότε πρόθεσις υπό των εταιρειών εκείνων να προστατεύσουν την Ελληνικήν επικράτειαν. Ο υποβρυχιακός στόλος ενισχύεται με ακόμη τέσσερα γερμανικά υποβρύχια της κλάσεως 209/1200 τα: ΠΟΣΕΙΔΩΝ IV S-116, ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ IX S-117, ΩΚΕΑΝΟΣ S- 118 και ΠΟΝΤΟΣ S-119 μεταξύ 1979 και 1980.

Με την έλευσιν του ΠΑΣΟΚ και της αλλαγής και κατόπιν πιέσεως των συνδικαλιστών και εργαζομένων, τα ναυπηγεία ‘ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ’ κρατικοποιούνται και επανιδιωτικοποιούνται το 1995 με ζημίαν πολλών δισεκατομμυρίων για το δημόσιον. Εν τέλει καταλήγουν στην γερμανικήν TKMI το 2005. Κατ’ αυτήν την περίοδον, υπεγράφη κ’ εξετελέσθη η σύμβασις αναβαθμίσεως των υποβρυχίων 209/1100 ‘ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ι’. Υπεγράφησαν επίσης και η ‘ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ’ και ‘ΑΡΧΙ-ΜΗΔΗΣ’. Η τελευταία αφορούσε την κατασκευήν τριών συν ένα γερμανικών υποβρυχίων της κλάσεως 214 ενώ η προηγουμένη την αναβάθμισιν των της κλάσεως 209/1200 υποβρυχίων. Αυτές ηκυρώθησαν και αντεκατεστάθησαν υπό του νόμου 3885/2010. Παρ’ όλα ταύτα, η αναβάθμησις δεν έχει περατωθεί και τα νέα υποβρύχια δεν έχουν παραληφθεί πλήν ενός, του ‘ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΙΙΙ S-120’, το οποίον αντιμετωπίζει προβλήματα κατασκευαστικά και συστημικά. Εν τω μεταξύ, τα ναυπηγεία ‘Σκαραμαγκά’ έχουν περιέλθη σ’ άλλην ιδιοκτησίαν η οποία εκβιάζει την πώλησιν τριών ημιτελών υποβρυχίων 214 πρός τρίτους γιά την διάσωσιν των ναυπηγείων.Πλησιάζει λοιπόν το 2013, αλλά το Πολεμικών Ναυτικόν δεν έχει πλώϊμον υποβρυχιακόν στόλον ικανόν ν’ αντιμετωπίση κάποιον εχρικόν. Εκ των εννέα υποβρυχίων του στόλου μόνον τα τρία είναι πλώϊμα. Τα ηγορασθέντα επί ‘χούντας’, όχι της των ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και λοιπών μεταπολιτευθηκών προδοτών.

Τρία λοιπόν ελληνικά υποβρύχια πρέπει να προστατεύσουν την ελληνικήν επικράτειαν έναντι των ταχέως εξοπλιζομένων Τούρκων. Τα ναυπηγεία υπολειτουργούν, δεν είναι ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου αλλά και δεν ανήκουν εις ‘Ελληνας. Επομένως, η ετοιμότης του στόλου έγκειται εις χείρας αλλοδαπών εκβιαστών και των εντοπίων συνεργατών των. Η ιδία κατάστασις επικρατεί και εις τ’ άλλα σώματα των ενόπλων δυνάμεων.

Οι εκπρόσωποι του λαού έχουν καταχρασθεί και κατασπαταλήσει τα χρήματα των εργοδοτών των, του ‘κυριάρχου λαού’ και έχουν καταστρέψει την άμυναν της Ελλάδος όπως ακριβώς και τας περιόδους 1915-1935 και 1953-1967. Η Ελλάς ανέκαμψεν δι΄ολίγον μετ’ αυτών των περιόδων διότι ηυρέθησαν στρατιωτικοί ΕΛΛΗΝΕΣ να την κυβερνήσουν κι όχι γραικύλοι.

ΠΗΓΗ

Comments Off on ΑΝΑΛΥΣΗ: Τα Ελληνικά Υποβρύχια – Εγκλήματα και προδοσίες

Filed under ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Comments are closed.