Αποκάλυψη της εφημερίδας Εμπρός: Συνδιαχείριση με προκάλυμμα την Ευρωπαϊκή ακτοφυλακή

Αποκάλυψη της εφημερίδας Εμπρός: Συνδιαχείριση με προκάλυμμα την Ευρωπαϊκή ακτοφυλακή

Μεθοδευμένο σχέδιο για να προω­θηθεί η συνδιαχείριση του Αιγαίου με την Τουρκία με «φερετζέ» την Frontex, αποκαλύπτει το «ΕΜΠΡΟΣ».

Την ώρα που πυκνώνουν οι απειλές για αποπομπή της χώρας μας από την Συνθήκη Σένγκεν που συνοδεύονται από δήθεν προ­σωπικές απόψεις Ευρωπαίων αξιωματούχων για δημιουργία ανοιχτών κέντρων φιλο­ξενίας εκατοντάδων χιλιάδων τριτοκοσμι­κών, το Λιμενικό Σώμα κυριολεκτικά αφο­πλίζεται. Πρόκειται για εφαρμογή του πρώτου μέ­ρους του λεγόμενου σχεδίου «RABIT» που προβλέπει την διάλυση της Ελληνικής ακτο­φυλακής και την αντικατάστασή της με μια πανευρωπαϊκή δύναμη φύλαξης των θαλάσ­σιων συνόρων της Ε.Ε.

Οι Ευρωπαίοι συνοριοφύλακες θα πραγ­ματοποιούν κοινές περιπολίες με τους Τούρκους στο Αιγαίο, εφαρμόζοντας την συνδιαχείριση του Ελληνικού αρχιπελάγους. Η αρχή έγινε με την απαίτηση της Κομισιόν να μειωθεί στο ελάχιστο η αριθμητική ορο­φή του Λιμενικού Σώματος, ενώ πολύ σύντο­μα θα μπει περιορισμός και στο προσωπικό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, συζητείται η παρουσία Τούρ­κων αξιωματούχων στα Ελληνικά hot spots, οι οποίοι θα συναποφασίζουν με τους Ευ­ρωπαίους ομολόγους τους για τους λαθρο­μετανάστες που θα επιστρέφουν στα μικρα­σιατικά παράλια. Δηλαδή, τα πολεμικά σκά­φη που θα φέρουν την ημισέληνο θα σταθ­μεύουν μόνιμα στα λιμάνια της Μυτιλήνης, της Χίου, της Κω και της Ρόδου.

Την ώρα που τα Ελληνικά νησιά έχουν κατακλυστεί από χιλιάδες μουσουλμάνους λαθρεποίκους το Λιμενικό Σώμα διαρκώς υπο­βαθμίζεται. Από τα 14.000 άτομα που χρειάζεται κατ’ ελάχιστον, προκειμένου να εκτελέσει την αποστολή του και τα αυξημένα καθήκοντά του που απορρέουν από την μαζική από­βαση των αλλογενών, σήμερα υπηρετούν λιγότερα από 7.500, τα οποία, λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων άξιων στελεχών, πολύ σύντομα θα περιορισθούν στα 6.000. Κι αυτό ενώ ο νόμος 45130/2013 προβλέπει ότι οι οργανικές θέσεις στο σώμα πρέπει να μην είναι λιγότερες από 10.250.

Παράλληλα, επιχειρείται ο έλεγχος της εξέλιξης των αξιωματικών του Λ.Σ., με το Προεδρικό Διάταγμα 103/2014 περί προα­γωγής και γεωγραφικής κατανομής των βαθμοφόρων.Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με την εφαρμο­γή του άρθρου 75 του συγκεκριμένου Π.Δ., ένας Υποπλοίαρχος, ο οποίος ήταν να προαχθεί στον βαθμό του Πλωτάρχη σε λιγότε­ρο από 6 μήνες λόγω προϋπηρεσίας, πλέον πρέπει να περιμένει έως και 2,5 χρόνια.

Χωρίς σκάφη το Λιμενικό

Την ίδια στιγμή, προκειμένου να στρωθεί το έδαφος για την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, έχει ψαλιδισθεί δραματικά το κονδύλι του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που αφο­ρά την συντήρηση και την αγορά ανταλλα­κτικών για τα σκάφη του Λ.Σ. Το ποσό που είναι διαθέσιμο φτάνει για την επισκευή ενός μόνον πλοίου από τα πε­ρίπου 230 που διαθέτει το Σώμα. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ό­τι η χώρα μας έχει μόνο ένα σκάφος ανοι­χτής θαλάσσης που κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να ακινητοποιηθεί. 

Από την πλευρά της η Ε.Ε. έχει περικόψει κάθε δυνατότητα διάθεσης σεβαστού χρημα­τικού ποσού στο Λ.Σ. για την αγορά πλοίων που θα μπορούσαν να συμβάλουν αποφασι­στικά στην προάσπιση των Ελληνικών θα­λάσσιων συνόρων. Τα 32 εκατ. ευρώ που έδωσε το 2015 στο ΥΕΝ επί υπουργίας Χρήστου Ζώη (υπηρεσια­κή κυβέρνηση Αικατερίνης Θάνου), χρησιμο­ποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για το έρ­γο της έρευνας και της διάσωσης λαθρομε­ταναστών, αφού υπάρχει σαφής σχετική εντολή. Δηλαδή, δεν χορήγησε ούτε ένα ευ­ρώ για τον αποτρεπτικό ρόλο που πρέπει να έχει στο Αιγαίο το Λιμενικό μας.

Σε απλά Ελληνικά, την ώρα που υποκρι­τικά οι εταίροι μας φωνάζουν ότι η ακτοφυ­λακή μας δεν φυλάει όπως θα έπρεπε τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, αποφεύ­γουν να διαθέσουν τα απαιτούμενα κονδύλια για την αγορά εναέριων και πλωτών μέσων και τον εκσυγχρονισμό και συντήρηση των υπαρχόντων.

Αντιθέτως, όπως ανακοινώθηκε πρό­σφατα, σχεδιάζουν να «δρομολογήσουν» σε περιπολία στο Αρχιπέλαγος, δύο σκά­φη ανοιχτής θαλάσσης, επανδρωμένα από Ολλανδούς και Γερμανούς συνοριοφύλακες, ενώ σκέψεις υπάρχουν και για άλλα 5 τέτοια πλοία που θα στελεχωθούν από πληρώματα και αξιωματούχους των κρατών της Βόρειας Ευρώπης.

Παράλληλα, ανεπίσημα, όπως αποκαλύ­πτει το «ΕΜΠΡΟΣ», έχει τεθεί θέμα στην Ελληνική πλευρά να συμφωνήσει με την Τουρκία για την εφαρμογή της Σύμβασης του Αμβούργου.

Σύμφωνα με αυτή και συγκεκριμένα με το άρθρο 214 που επέβαλε ο ΙΜΟ (Διεθνής Ορ­γανισμός Μετανάστευσης), η χώρα μας υπο­χρεώνεται να διαπραγματευθεί με την Άγκυρα σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών τους, εντός των οποί­ων οι δύο γείτονες θα είναι ο καθένας απο­κλειστικά αρμόδιος και υπεύθυνος για την Θαλάσσια Έρευνα και Διάσωση (SAR) στο Αιγαίο. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει τέτοια συμφωνία ανάμεσα στα δύο κράτη.

Η παγίδα βρίσκεται στο άρθρο 215 της συμφωνίας όπου ρητά ορίζεται ότι σε περί­πτωση που οι εμπλεκόμενοι δεν τα βρουν με­ταξύ τους, κάθε χώρα μπορεί να ορίσει την δική της περιοχή, με τρόπο που εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ΙΜΟ. Πολεμικά σκάφη με την ημι­σέληνο θα σταθμεύουν μόνι­μα στα λιμάνια Μυτιλήνης, Χίου, Κω και Ρόδου. Αυτό έκανε η Τουρκία, όταν ζήτησε να της παραχωρηθεί το μισό Αρχιπέλαγος ως περιοχή Έρευνας και Διάσωσης, ζητώντας μάλιστα και την δημιουργία και 11 θαλάσ­σιων πεδίων βολής.

Αν και το αίτημά της απορρίφθηκε το 2011, η Τουρκική Εθνοσυνέλευση με τον νό­μο 24611 όρισε μονομερώς το μισό Αιγαίο ως περιοχή της Άγκυρας για SAR. Με την σειρά του ο ΙΜΟ, χωρίς να υπάρ­ξει καμία αντίδραση της Αθήνας, συμπερι­έλαβε την συγκεκριμένη απόφαση, που ου­σιαστικά διχοτομεί το Αιγαίο, στο διεθνές εγχειρίδιό του που αφορά την Θαλάσσια

Έρευνα και Διάσωση και την διεθνή ναυσι­πλοΐα. 

Το περίεργο είναι ότι προ ημερών, Ελλά­δα και Τουρκία, σχεδόν ταυτόχρονα, απέσυ­ραν τις αναγγελίες τους για τον καθορισμό του εναέριου χώρου του Αιγαίου (ΝΟΤΑΜ) όπως προβλέπει ο ICAO (Διεθνής Οργανισμός Αεροναυτιλίας), χωρίς να εκδώσουν νέες οδηγίες, ακυρωτικές των προηγουμένων δε­σμευτικών αποφάσεών τους.

Η απόσυρση της Ελληνικής ΝΟΤΑΜ που συμπίπτει και με την αρμοδιότητα επιχειρή­σεων SAR δεν συνοδεύτηκε ούτε με δήλωση της ανάγκης απόσυρσης του νόμου της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, ούτε καν με την ακύρωση της ΝΟΤΑΜ που εξέδωσε η Άγκυ­ρα με την οποία ουσιαστικά διχοτομεί το Αρ­χιπέλαγος.

Έτσι, το μισό Αιγαίο μετατράπηκε σε αλληλοεπικαλυπτόμενη περιοχή αρμοδιοτήτων με­ταξύ των δύο χωρών, με ό,τι συνεπάγεται αυ­τό για τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματά μας. Κι εδώ έρχεται να αντικαταστήσει το Ελ­ληνικό Λιμενικό η νέα Ευρωπαϊκή Ακτοφυλα­κή, η οποία θα διαδεχθεί την Frontex, ανα­πτύσσοντας ομάδες κομάντος «RABIT» στα ανατολικά θαλάσσια σύνορά μας. Το γενικό πρόσταγμα δεν θα το έχουν, όπως συμβαίνει τώρα, οι Ελληνικές αρχές, ούτε επικεφαλής των δράσεων θα είναι Έλληνες αξιωματικοί.

Στο «στρατηγείο» που θα δημιουργηθεί, τις αποφάσεις θα λαμβάνουν στρατιωτικοί από διάφορες χώρες της Ε.Ε., ενώ οι Έλλη­νες θα περιορισθούν σε καθαρά συμβου­λευτικό ρόλο. Ήδη έγινε (3-4-2014) η πρώτη άσκηση της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης, στο πλαίσιο της άσκησης «Ποσειδών – Θαλάσσια Σύνορα», που αποτέλεσε τον προπομπό με την μόνιμη εγκατάσταση στην χώρα μας πε­ρίπου 5.000 ατόμων (στρατιωτικών και αστυνομικών) που θα έχουν υπερεξουσίες και δεν θα υπόκεινται στους Ελληνικούς νό­μους.

Υπολογίζεται ότι η δύναμη αυτή θα ξεπεράσει, σε πλήρη ανάπτυξη, τις 15.000 θέσεις και θα φέρει υψηλής ποιότητας τεχνολογι­κό εξοπλισμό, ενώ τα στελέχη της θα έχουν υποστεί ειδική εκπαίδευση. Σε λιγότερο από τρεις μήνες, τα Ευρωπα­ϊκά «κουνελάκια»- «Ράμπιτ», όπως τα αποκαλούν οι λιμενικοί μας-, θα έχουν βάλει κι επισήμως μόνιμο πόδι στο Αιγαίο και θα περιπολούν από κοινού με τους Τούρκους.

Γ. ΦΡΑΓΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/apokalupsh-ths-efhmeridas-emprossundiacheirish-tou-aigaiou-me-prokalumma-th#ixzz3yw0K1esk

Comments Off on Αποκάλυψη της εφημερίδας Εμπρός: Συνδιαχείριση με προκάλυμμα την Ευρωπαϊκή ακτοφυλακή

Filed under ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΜΠΡΟΣ

Comments are closed.