«Αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμενε ἄλλων μηδέ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν»

«Αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμενε ἄλλων μηδέ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν»

«Πάντοτε νά ἀριστεύης καί νά ὑπερέχης τῶν ἄλλων, διά νά μήν ντροπιάσης τό γένος τῶν πατέρων σου»

ΟΜΗΡΟΥ “ΙΛΙΑΣ” ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ 208

Ὁ μέγιστος τῶν μεγίστων ποιητῶν Ὅμηρος μᾶς ἀφήνει μίαν παρακαταθήκην, πάντοτε νά εἶσαι ἄριστος καί νά ὑπερέχης τῶν ἄλλων διά νά μήν ντροπιάσης τούς προγόνους σου. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες φέρομεν εἰς τούς ὥμους μας ἕνα βαρύτατον φορτίον διότι εἴμαστε οἱ κληρονόμοι τοῦ λαμπρότερου καί φωτεινότερου πολιτισμοῦ τοῦ πλανήτη Γῆ. Εἴμαστε τά παιδιά τῶν μεγαλυτέρων ἡρώων καί φιλοσόφων τῆς παγκοσμίου κοινότητος. Τό ἐλάχιστον πού ὀφείλομεν νά προσφέρωμεν εἰς τούς ἐνδόξους προγόνου μας εἶναι ἀγάπη, σεβασμός εὐγνωμοσύνη, τιμή καί ἀνάμνησις

Καί ἀπό τόν πνευματικόν δημιουργόν τῆς ὀνομαζομένης περιόδου «χρυσοῦς αἰών τοῦ Περικλέους» καί ἀπό τήν μνημιώδην ὁμιλίαν του πρός τιμήν τῶν νεκρῶν πολεμιστῶν διαβάζομεν:

«Ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν προγόνων πρῶτον· δίκαιον γὰρ αὐτοῖς καὶ πρέπον δὲ ἅμα ἐν τῷ τοιῷδε τὴν τιμὴν ταύτην τῆς μνήμης δίδοσθαι. τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων μέχρι τοῦδε ἐλευθέραν δι’ ἀρετὴν παρέδοσαν».

Το Έμβλημα του ΓΕΕΘΑ

Προεκλογική ἐπίσκεψις τοῦ κου Τσίπρα εἰς τήν Θράκη μας. Ἡ ἀφίσα του γραμμένη εἰς τά Τούρκικα.

Ἡ στάση τοῦ Κου Τσίπρα εἰς τό μνημεῖον τοῦ ἀγνώστου στρατιώτου, ὅταν παιανίζει ὁ Ἐθνικός Ὕμνος.

Η Ελλάς Ευγνωμονούσα

Ὁ πίνακας αὐτός ἀναπαριστᾶ τό μεγαλεῖον τήν λαμπρότητα καί τήν δόξαν τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821. Ἡ Ἑλλάς εὐγνωμονεῖ τά παιδιά της, καί τά παιδιά της προσκυνοῦν τήν μητέρα τους τήν Ἑλλάδα, προσφέροντας τά ὑπάρχοντα τους καί τήν ζωήν τους διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς ἀγαπημένης μας Πατρῖδος.

Τό ἔργον αὐτό φιλοτεχνήθηκεν ἀπό τόν Θεόδωρον Βρυζάκη τό ἔτος 1858.

Αὐτόν τόν πίνακα ἐξωστράκισεν ἀπό τό πρωθυπουργικόν γραφεῖον ὁ Κος Τσίπρας, ὅταν ἐγένετο πρωθυπουργός καί μάλιστα ὁλίγας ἡμέρας πρό τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ ἔτους 2015

Ὁ κος Φίλης ὑπουργός παιδείας καί θρησκεύματος, δέν ἀναγνωρίζει τήν γενοκτονίαν τῶν ποντίων ἀπό τούς Τούρκους, λέγει δέ ἐπιπλέον ὅτι οἱ Χριστιανοί εἶναι ὀπισθοδρομικοί καί εἰδωλολάτρες, ἐνῶ εἰς τούς λαθρομετανάστες μουσουλμάνους ὀφείλομεν νά κτίσωμεν Τζαμιά ἐντός Ἑλλάδος γιά νά προσεύχονται στόν θεό τους. Ὁ Κος Τσίπρας τόν καλύπτει.

Ὁ κος Τσίπρας τούς γεωργούς τούς κάμει ἀκτήμονας, τούς πανεπιστημιακούς τούς κάμει πανεπιστημιακόν προλεταριάτο, τήν ἀτομικήν πρωτοβουλίαν καί τό ἐπιχειρεῖν τά ἔχει ὑπό διωγμόν, ἀπό τούς Ἕλληνας ἀρπάζει τά σπίτια διά νά δώση εἰς τούς τραπεζίτες καί τούς λαθρομετανάστες, σφαγιάζει τούς μισθωτούς, καί ἀπό τούς συνταξιούχους ἀρπάζει καί τίς μασσέλες, ξεπουλᾶ τήν Ἑλλάδα μας.

Δηλώνει ὅτι Ἑλλάς δέν ἔχει σύνορα καί κάμει προσκλητήριον στούς λαθρομετανάστες μουσουλμάνους διά νά τήν κατακλύσουν καί ὡς ἐκ τούτου νά τήν διαλύσουν καί εἰς τήν συνέχεια νά πλημμυρίσουν τήν Εὐρώπη. Τά Εὐρωπαϊκά κράτη διαμαρτύρονται ἐπειδή ὁ Τσίπρας δέν φυλάττει τά σύνορα. Διερωτώνται ἀρκετοί ἐάν μέ αὐτά πού ἐνεργεῖ καί πράττει ὁ κος Τσίπρας σκέπτεται Εὐρωπαϊκά καί Ἑλληνικά ἤ ἀνατολίτικα καί Τούρκικα.

Ἡ Χρυσή Αὐγή ἐτησίως ἀποδίδει τιμήν εἰς τούς ἐνδόξους προγόνους μας μέ ποικήλας ἐκδηλώσεις: Εἰς τάς θερμοπύλας τιμᾶ τόν Βασιλέα Λεωνίδα μέ τούς 300 Σπαρτιάτας καί τούς 700 Θεσπιεῖς. Εἰς τάς 29 Μαΐου τιμᾶ τόν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνον Παλαιολόγον εἰς τόν πρααύλιον χῶρον τοῦ Ναοῦ τῆς Μητροπόλεως, πού ἔπεσεν ἡρωικά μαχόμενος ὑπερασπιζόμενος τήν Βασιλεύουσαν ἀπό τάς ὀρδάς τῶν αἱμοδιψῶν βαρβάρων Τούρκων, εἶναι δέ συγκινητικόν ὅταν ψάλεται ἀπό χιλιάδες Ἕλληνες μέ ἀναμένας τάς δάδας, ὁ Ἐθνικός Ὕμνος καί τό: «τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τά νικήτήρια». Εἰς τάς 31 Ἰανουαρίου τιμᾶ τήν θυσίαν τῶν τριῶν ἀξιωματικῶν πού ἔπεσαν εἰς τά Ἑλληνικά νησιά Ἴμια. Ἡ Χρυσή Αὐγή τιμᾶ τάς ἙλληνοΧριστιανικάς παραδόσεις.

Ἐπίσης γνωστόν εἶναι ὅτι οἱ ἰατροί ἀγωνιοῦν καί ἀγωνίζονται ἰδίως ὅταν ἐφημευρεύουν νά περιθάλψουν καί νά κάμουν καλά τούς ἀσθενεῖς. Τοῦτο δέ πρέπον εἶναι, νά γίνεται μέ μεγαλυτέραν ἀγάπην καί ἔντασιν ὅταν αἱμορραγεῖ ἡ μητέρα μας Ἑλλάδα. Ὁ Κένεντυ εἶχεν εἴπῃ: μήν κοιτᾶς τί κάμει ἡ πατρίδα σου γιά σένα, ἀλλά τί κάμεις ἐσύ γιά τήν πατρίδα σου. Καλόν εἶναι οἱ ἰατροί πού ἀναχώρησαν ἀπό τἠν Ἑλλάδα μας προσφέροντας τάς ἰατρικάς των ὑπηρεσίας σέ ἄλλες χῶρες νά ἐπιστρέψουν εἰς τήν μητέρα Ἑλλάδα πού αἱμορραγεῖ. Πολλά νησιά μας καί ὄχι μόνον στεροῦνται ἰατρῶν καί ἄνετα θά μποροῦσαν νά ἐπιβιώσουν.

ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/aen-risteuein-kai-peirochon-mmene-llwn-mhde-genos-paterwn-aschunemen#ixzz3zlIAON4Z

Comments Off on «Αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμενε ἄλλων μηδέ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν»

Filed under ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Comments are closed.