Γ. Μαυρής της Public Issue: Η Χρυσή Αυγή είναι ριζωμένη στην κοινωνία και δεν πέφτει με τίποτα!

Συνέντευξη εφ’ όλης της… δημοσκοπικής ύλης έδωσε στην εβδομαδιαία αριστερίστικη εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ «Εποχή», ο γνωστός (αριστερότατος) δημοσκόπος Γ. Μαυρής, της εταιρείας Public Issue. Στις ερωτήσεις σχετικά με την Χρυσή Αυγή, ο δημοσκόπος αποκάλυψε ότι το σύστημα έχει κάνει μια τρύπα στο νερό με τις διώξεις, τόνισε ότι η Χρυσή Αυγή είναι ριζωμένη στην ελληνική κοινωνία και απέκλεισε την πιθανότητα να φτάσει σε μονοψήφια ποσοστά (όπως ήταν το… ποθούμενο για το καταρρέων σύστημα και τους διεθνείς εντολοδότες του). Ιδού:

«Η Χρυ­σή Αυ­γή ε­πι­δρά στις ε­ξε­λί­ξεις

Η ΝΔ α­νέ­κτη­σε μέ­ρος των χα­μέ­νων δυ­νά­μεών της που εί­χαν προ­σφύ­γει στη Χρυ­σή Αυ­γή, ύ­στε­ρα α­πό τη σύλ­λη­ψη της η­γε­σίας του νε­ο­να­ζι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος;

Η ε­πι­χεί­ρη­ση σύλ­λη­ψης της η­γε­σίας, της ποι­νι­κής δίω­ξης και της προ­σπά­θειας ε­πι­κοι­νω­νια­κής α­πο­δό­μη­σης της Χρυ­σής Αυ­γής μπο­ρεί να α­νέ­κο­ψε τη δυ­να­μι­κή, αλ­λά σε κα­μία πε­ρί­πτω­ση δεν ε­πέ­λυ­σε το θέ­μα της εκ­προ­σώ­πη­σης αυ­τής της με­ρί­δας του ε­κλο­γι­κού σώ­μα­τος που έ­χει ταχ­θεί στο νε­ο­φα­σι­στι­κό ρεύ­μα. Βέ­βαια, πα­ρα­μέ­νει α­νοι­χτό α­κό­μα το κα­τά πό­σο η στρα­τη­γι­κή ε­φαρ­μο­γής του νό­μου και της τά­ξης, ό­πως εκ­φρά­στη­κε α­πό τον κ. Δέν­δια, θα πε­τύ­χει το στό­χο της, που εί­ναι η α­νά­λη­ψη της εκ­προ­σώ­πη­σης και η ε­πα­νεν­σω­μά­τω­ση, στη βά­ση μιας α­κρο­δε­ξιάς ατ­ζέ­ντας, του τμή­μα­τος ε­κεί­νου του ε­κλο­γι­κού σώ­μα­τος που εί­ναι α­πα­ραί­τη­το για να δια­σφα­λι­στεί α­νοι­κτά η ε­κλο­γι­κή νί­κη της ΝΔ. Γι’ αυ­τό το­νί­ζω, ό­τι η ι­στο­ρία της Χρυ­σής Αυ­γής εί­ναι κρί­σι­μη, με δε­δο­μέ­νη την πρω­το­φα­νή ι­σο­δυ­να­μία των δύο με­γα­λύ­τε­ρων κομ­μά­των, και θα ε­πι­δρά­σει ά­με­σα τις πο­λι­τι­κές ε­ξε­λί­ξεις.

Η ε­πι­χεί­ρη­ση ε­να­ντίον της Χρυ­σής Αυ­γής, με τον τρό­πο που έ­γι­νε, εί­χε και ε­πι­κοι­νω­νια­κό χα­ρα­κτή­ρα, ό­πως ε­πι­σή­μα­νες. Τε­λι­κά, πό­σο με­γά­λο τμή­μα της κοι­νω­νίας αυ­το­προσ­διο­ρί­ζε­ται στο νε­ο­φα­σι­στι­κό ρεύ­μα;

Η α­ντι­με­τώ­πι­ση της Χρυ­σής Αυ­γής ως φαι­νό­με­νο, εί­ναι προ­φα­νές ό­τι δεν μπο­ρεί να ε­πι­τευχ­θεί α­πλώς με την ποι­νι­κή δίω­ξη ή με την προ­πα­γάν­δα των μέ­σων ε­νη­μέ­ρω­σης. Όπως α­πο­δείχ­θη­κε, εί­ναι έ­να φαι­νό­με­νο πο­λύ πιο ρι­ζω­μέ­νο στους κρα­τι­κούς μη­χα­νι­σμούς και στην κοι­νω­νία. Η ε­πι­κοι­νω­νια­κή κα­ται­γί­δα εί­χε πε­ριο­ρι­σμέ­να α­πο­τε­λέ­σμα­τα και έ­νας α­πό τους λό­γους εί­ναι ο­πωσ­δή­πο­τε και η κρί­ση ε­μπι­στο­σύ­νης προς τα μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης. Θεω­ρώ πο­λύ δύ­σκο­λο η βά­ση της Χρυ­σής Αυ­γής να μειω­θεί σε μο­νο­ψή­φιο α­ριθ­μό, ι­δίως στις ε­περ­χό­με­νες Ευ­ρωε­κλο­γές. Για αυ­τό και το ζή­τη­μα της πε­ραι­τέ­ρω νο­μι­κής της α­ντι­με­τώ­πι­σης πα­ρα­μέ­νει στους κυ­ρίαρ­χους κύ­κλους, ε­ντός και ε­κτός, α­νοι­κτό».

(ΥΓ): Τουτέστιν, αδιέξοδο για το σύστημα! Ποιες θα είναι οι επόμενες σπασμωδικές κινήσεις του; Ότι κι αν κάνει, ένα είναι σίγουρο: ότι θα σπάσει τα μούτρα του κι αυτή τη φορά το σπάσιμο θα είναι μοιραίο!

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/index.php/enimerosi/view/g.-maurhs-ths-public-issue-h-chrush-augh-einai-rizwmenh-sthn-koinwnia-kai-d#ixzz2jEiSDgsH

Comments Off on Γ. Μαυρής της Public Issue: Η Χρυσή Αυγή είναι ριζωμένη στην κοινωνία και δεν πέφτει με τίποτα!

Filed under ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Comments are closed.