ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ! ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ;

Εκκλησία και Κράτος πλέον είναι δύο θεσμοί άρρηκτα συνδεδεμένοι.

Γράφει : Ιωάννης Λαμπρογιάννης του Αναστασίου

Μᾶς καλοῦν ἐπίσης, ὑποκριτικὰ καὶ θρασύτατα καὶ πάλι, σὲ «πανστρατιά προσευχῆς»!Ποιοί; Αὐτοὶ ποὺ κατήργησαν, ἀντὶ νὰ πολλαπλασιάσουν, τὶς πάνδημες Λιτανεῖες ἁγίων καὶ θαυματουργῶν εἰκόνων καὶ ἱερῶν λειψάνων, τὶς Παρακλήσεις, τὶς Ἀγρυπνίες, τὰ Μυστήρια τῆς Μετανοίας/Ἐξομολογήσεως καὶ τῆς Θείας Κοινωνίας, ἐνῶ ἀπαγόρευσαν τὰ οὐσιαστικὰ κηρύγματα, περιοριζόμενοι σὲ κούφιους ἀγαπολογικοὺς μονολόγους μὲ ξύλινη γλῶσσα πρὸς τοὺς ἀκατηχήτους καὶ σὲ παντελῶς στερουμένους ἀληθινῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καὶ ὑπερχειλίζοντες ἐμπαθείας ἀφορισμούς, «διανθισμένα» ὅλα αὐτὰ μὲ ἀθεολόγητες καὶ ἀντορθόδοξες θεωρίες καὶ σαθρά, κοσμικὰ ἰδεολογήματα καὶ θεωρήσεις, προκειμένου νὰ στηρίξουν τὴν πονηρὰν διδασκαλίαν των!


Ἄν θέλουν νὰ τοὺς ἐμπιστευθοῦμε, ἄς ἐπιστρέψουν στὴν τοπικὴ ἐκλογὴ τῶν Ἐπισκόπων, ἀπὸ τὸν Κλῆρο καὶ τὸν Λαὸ τῆς ἐκάστοτε πρὸς πλήρωσιν Μητροπόλεως, μὲ ὑποψηφίους Ἱερομονάχους ποὺ ἤδη ὑπηρετοῦν ἐπὶ ἰκανὸ χρονικὸ διάστημα στὴν οἰκεία Μητρόπολι καὶ ὡς ἐκ τούτου εἶναι γνωστὰ τὰ ἔργα καὶ οἱ ἡμέρες τους. Χωρὶς νὰ ἔχουν γνώμη ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ -πολὺ περισσότερο- τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, συνεπακολούθως τὰ σκοτεινὰ κέντρα ἐξουσίας ποὺ βρίσκονται πίσω τους καὶ ὑπαγορεύουν παρασκηνιακῶς τὶς κατευθυντήριες γραμμές!

Ἄν θέλουν νὰ τοὺς ἐμπιστευθοῦμε, ἂς καταργήσουν τὴν ἀντικανονικὴ ΔΙΣ μὲ τὶς -θεωρητικῶς- ἥσσονος σημασίας διοικητικὲς ἁρμοδιότητες, τὴν ὁποία ὅμως πράξει σταδιακὰ ἀνύψωσαν ὑπεράνω τῆς Κανονικῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος· κι ἐκεῖ ποὺ εἴχαμε ἕνα «μικρὸ» Κολυμπάρι πολὺ πρὶν ἀπὸ τὸ Κολυμπάρι, παρότι τὸ Κολυμπάρι ὁλοκλήρωσε τὸ πονηρὸ ἔργο του, αὐτοί, μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ψευδαφηγήματος τῆς δῆθεν πανδημίας, ἀναβάθμισαν καὶ παγίωσαν τὸ «μικρὸ» Κολυμπάρι σὲ ἕτερο, πανίσχυρο Κολυμπάρι, προκειμένου νὰ ἐλέγχουν καλύτερα καὶ νὰ φιμώνουν τοὺς διαφωνοῦντες Ἐπισκόπους!

Ἄν θέλουν νὰ τοὺς ἐμπιστευθοῦμε, ἄς μετανοήσουν ζητώντας συγγνώμη δημοσίως καὶ ἄς γίνουν εἰς τόπον καὶ τύπον Χριστοῦ -ἀντὶ εἰς τόπον Χριστοῦ καὶ τύπον ἑωσφόρου- Ἐπίσκοποι, ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις ἡμῶν πατράσι!

Ο Ιησούς Χριστός ζητάει από αυτούς που θα συνεχίσουν το έργο του τη μεταμόρφωση του κόσμου, όχι την εκκοσμίκευση της Εκκλησίας. Τις περισσότερες φορές αυτή τη στιγμή, η Εκκλησία λειτουργεί με τις αξίες του κόσμου αντί να εκκλησιοποιήσει τον κόσμο. 

Comments Off on ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ! ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ;

Filed under ΕΛΛΑΔΑ

Comments are closed.