Ο Σωκράτης για την Πατρίδα

Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον

και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι. 

Σωκράτης

Comments Off on Ο Σωκράτης για την Πατρίδα

Filed under ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Comments are closed.