Παρών στις εκλογές του ΙΣΠ για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ο Συναγωνιστής Νικόλαος Ζαφειρόπουλος

Ο κατελθών με την παράταξή μας υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής εις τας Ευρωεκλογάς του Μαΐου του 2014 κος Νικόλαος Ζαφειρόπουλος μετέρχεται ως υποψήφιος δια το αξίωμα του εκπροσώπου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά εις τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Παραθέτουμε σύντομο συνδικαλιστικό βιογραφικό του και ενημερωτικό σημείωμά του προς τους συναδέλφους του ΙΣΠ:

– Ο Κος Νικόλαος Ζαφειρόπουλος εγεννήθη το 1947 εις Αθήνας. Είναι Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών εις την Οφθαλμολογικήν Κλινικήν του οποίου και ειδικεύθηκε εις την Οφθαλμολογίαν και έλαβε περί τα τέλη του 1980 τον τίτλον του Οφθαλμιάτρου. Από τας αρχάς του 1981 μέχρι και σήμερον διατηρεί ιδιωτικόν Οφθαλμιατρείον επί της οδού Π. Ράλλη εις Νίκαιαν , ενώ παραλλήλως από τα τέλη του 1982 έως και τα τέλη του 2010, ήτοι επί 28 συναπτά έτη υπηρέτησεν ως Θεραπευτής οφθαλμίατρος εις τα κεντρικά Ιατρεία του ΙΚΑ Νικαίας. Τον Οκτώβριον του 1990 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος εις τον Δήμον Νικαίας. Εχει εκλεγεί πολλάς φοράς από τους Ιατρούς του Ι.Σ.Π. ως εκπρόσωπός τους εις τον Π.Ι.Σ.. Επίσης έχει εκλεγεί πολλάς φοράς από τους Ιατρούς του ΙΚΑ Νομαρχίας Πειραιώς ως μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου τους και ως αντιπρόσωπός τους εις το Πανελλήνιον Σύλλογον των Ιατρών του ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ) . Υποστηρίζει πάντοτε μαχητικά, τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των Ιατρών και την αξιοπρέπειαν του Ιατρικού λειτουργήματος. Την δεκαετίαν του 80 δρώντας ανεξάρτητα επέτυχε με ιδικά του έξοδα μετά από δικαστικούς αγώνας ετών την εξίσωσιν του μισθού που έδιδε το ΙΚΑ εις τους με σύμβασιν Ιατρούς του προς τον μισθόν που ελάμβαναν τότε οι Μόνιμοι Ιατροί του ΙΚΑ διά την ίδιαν ακριβώς εργασίαν (το άρθρον 22 παραγρ. 1 του Συντάγματος επιτάσσει ίσην αμοιβήν διά ίσης αξίας εργασίαν). Επίσης από το 1995 έως και το 2004 αγωνίσθηκε παρομοίως διά τον επανακαθορισμόντου χρόνου εργασίας όλων των Ιατρών του ΙΚΑ εις τας 4 ώρας ημερησίως όπως η τότετελευταία ρύθμισις του Νομοθέτου προέβλεπε ( Κανονισμός Εμμίσθων Ιατρών του ΙΚΑ(ΦΕΚ Β’ 909/ 20-31 Οκτωβρίου 1972 ).

Σήμερα μετά την εκχώρησιν της Εθνικής μας Κυριαρχίας εις τους δανειστάς μας και την εφαρμογήν των Μνημονίων επί των Ελλήνων η κατάστασις είναι εξαιρετικά δυσμενής δι’ όλους περιλαμβανομένων και των Ιατρών. Παλαιοί και έχοντες εμπειρίαν περί τα συνδικαλιστικά Ιατροί πρέπει να συμμετάσχουν εις τον αγώνα διά την ανάκτησιν της Εθνικής Κυριαρχίας, την κατάργησιν των εθνοκτόνων Μνημονίων και των δυσμενών κατά των Ιατρών και της Υγειονομικής περιθάλψεως του Ελληνικού Λαού μέτρων.

Με το σκεπτικό αυτό ο Οφθαλμίατρος Κος Ν. Κ. Ζαφειρόπουλος υποβάλλει και πάλιν την υποψηφιότητά του διά τον Π.Ι.Σ. εις την κρίσιν των Συναδέλφων του εις τον Ι.Σ.Π.

Συνάδελφε, από της μεταπολιτεύσεως του 1974 και μετά, που ή πατρίδα μας εκυβερνήθη από τους Πολιτικούς, άρχισε σιγά -σιγά μια συστηματική δυσφήμησις του Ιατρικού Σώματος (έμποροι της Υγείας, φοροφυγάδες, κοπανατζήδες κ.λ.π. ) η οποία μετά την εκλογήν του ΠΑΣΟΚ το 1982 μετετράπη εις Διωγμόν των Ιατρών με την:

– α) Βιαίαν επιβολήν του «ΕΣΥ» εις την Νοσοκομειακήν περίθαλψιν παρά την τότε αντίθεσιν της πλειοψηφίας των Ιατρών, ( Ν.1397/1983,ΦΕΚ Α’ 143/7 Οκτ. 1983)

– β) Την κατάργησιν του κοινωνικού πόρου του ΤΣΑΥ δηλαδή του Ιατροσήμου που επεκολλάτο επί των συσκευασιών των φαρμακευτικών σκευασμάτων (με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που Δημοσιεύθηκε εις το ΦΕΚ Α’ 226/ 7 Νοεμβρ.1997 ),

– γ) Την κατάργησιν της «Στέγης Υγειονομικών» το 2005 που ήτο ένα ίδρυμα υπό μορφήν ΝΠΔΔ το οποίον εδημιουργήθη ειδικώς διά την περίθαλψιν των υπερηλίκων ή ανικάνων προς εργασίαν Υγειονομικών, δηλαδή ενός οίκου Ευγηρίας του ΤΣΑΥ διά τους ασφαλισμένους του ( με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 3232,ΦΕΚ Α’ 48/12 Φεβρουαρίου του 2004 και την υπ.αριθμ. Φ.40042/5038/374/2005 απόφασιν του Υπουργού Απασχολ. και Κοινων. Προστασίας ΦΕΚ Β’ 280/3 Μαρτίου 2005 )

-δ) Την Βιαίαν συγχώνευσιν το 2008 από την Ν.Δ. του ΤΣΑΥ, ενός από τα υγιέστερα τότε ασφαλιστικά Ταμεία, με τα ετερογενή Ταμεία των Δικηγόρων και των Πολιτικών. Μηχανικών παρά την αντίθετον γνώμην των Ιατρικών Συλλόγων και του ΠΙΣ αλλά  και των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ( Ν. 3655/2008 ΦΕΚ Α’ 58 /3 Απρ. 2008),

-ε) Το πρόσφατο (2012) βαθύτατο κούρεμα των αποθεματικών του ΤΣΑΥ από την Τράπεζαν της Ελλάδος και τας απωλείας από την αρνητικήν εξέλιξιν των ιδίων επενδύσεων του Ταμείου μας σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, που συνολικά και αι δύο μειώσεις ανέρχονται σε 850.755.485,24 ? με αποτέλεσμα ,σύμφωνα με αποτίμησιν που έγινε την 30/5/2013, τα αποθεματικά του ΤΣΑΥ να έχουν κατέλθει εις τα 322.980.219,26 ? από τα 1.173.735.704,50 που ήσαν προ της αναδιαρθρώσεως του Ελληνικού χρέους το 2012 !

-στ) την διάλυσιν το 2014 του ΙΚΑ και την Βιαίαν επιβολήν του ΠΕΔΥ δηλαδή ενός νέου ΕΣΥ εις την Πρωτοβάθμιον περίθαλψιν με δικτατορικάς απολύσεις των μη αποδεχομένων την πλήρη και αποκλειστικήν απασχόλησιν Ιατρών, κατά παράβασιν βασικών αρχών του εργατικού δικαίου ,από την στυγνήν Μνημονιακήν συγκυβέρνησιν ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ. (Ν .4238/2014,ΦΕΚ Α’ 38/17 Φεβρ. 2014 ).

Από την ως άνω σταχυολόγησιν των πλέον σοβαρών αντιιατρικών μέτρων, βλέπουμε ότι τόσον πριν όσον και μετά το Μνημόνιον εφαρμόσθηκε άγριο κυνηγητό των Ιατρών εν γένει και ανελέητο κτύπημα του ασφαλιστικού τους Ταμείου δηλ. του ΤΣΑΥ, με αποτέλεσμα την πτωχοποίησιν τόσον των εν ενεργεία όσον και των συνταξιούχων Ιατρών,με μισθούς και συντάξεις των 800-1.400 ευρώ και το εξευτελιστικόν εφ’άπαξ που έδιδε και δίδει το ΤΣΑΥ εις τους παλαιούς δηλ.τους πρό του 1993 ησφαλισμένους του, το οποίον από το 1997 έχει καθηλωθεί εις το ύψος των 3.371 ευρώ! ( ΦΕΚ Β’/ 680/8 Αυγ. 1997).

Βλέπουμε επίσης ότι ο Διωγμός του Ιατρικού Σώματος δεν έγινε μόνον από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από την Ν.Δ. και κορυφώνεται από την Μνημονιακήν Συγκυβέρνησιν Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ βοηθούντων και των αριστερών της ΔΗΜΑΡ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι μόνοι που μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτόν τον άθλον είναι οι Ελληνες Εθνικισταί. Βεβαίως διά να το επιτύχουν πρέπει να έχουν την μαζικήν στήριξιν του Ελληνικού Λαού. Επομένως τόσον οι Ελληνες Ιατροί όσον και ο Ελληνικός Λαός οφείλουν να ψηφίσουν μαζικά το κόμμα των Ελλήνων Εθνικιστών και τους ειλικρινείς εκπροσώπους του εις τας διαφόρους Συνδικαλιστικάς οργανώσεις, εάν βεβαίως θέλουν να σπάσουν τα νέα δεσμά τους. Προσωπικώς, εις τας επικειμένας αρχαιρεσίας του ΙΣΠ της 12-13 Οκτωβρίου 2014, κατέρχομαι ως Ανεξάρτητος Αντιμνημονιακός Εθνικιστής υποψήφιος διά το αξίωμα του εκπροσώπου του ΙΣΠ εις τας Γενικάς Συνελεύσεις του ΠΙΣ. Ανεξάρτητος από τας άλλας Ιατρικάς παρατάξεις που θέτουν υποψηφιότητα διά το αξίωμα του εκπροσώπου του ΙΣΠ διά να έχω την μεγίστην δυνατήν ελευθερίαν εις τας κινήσεις μου.

Ως αντιμνημονιακός δε και Εθνικιστής θα αγωνισθώ, όπως μέχρι σήμερα αγωνίσθηκα ως εκπρόσωπος σας, παριστάμενος και ομιλών με μαχητικότητα εις όλας ανεξαιρέτως τας Γενικάς Συνελεύσεις του ΠΙΣ υπέρ των ορθώς εννοουμένων συμφερόντων και της αξιοπρεπείας των Ελλήνων Ιατρών. Ομως, όπως εκ των αποτελεσμάτων απεδείχθη, ομιλούσα εις ώτα ακουόντων μεν, μη ενεργούντων δε. Διά τούτο παρενέβην ατομικώς 2 φοράς και με ιδικά μου έξοδα ανέλαβα πολυετείς δικαστικούς αγώνας κατά του ΙΚΑ διά την εξίσωσιν του μισθού των συμβασιούχων Ιατρών του ΙΚΑ προς εκείνον που ελάμβαναν οι μόνιμοι Ιατροί του ΙΚΑ και διά τον επενακαθορισμόν του χρόνου εργασίας όλων των Ιατρών του ΙΚΑ εις τας 4 ώρας ημερησίως όπως προέβλεπε η τότε τελευταία ρύθμισις του Νομοθέτου διά το θέμα αυτό (Κανονισμ. Εμμίσθ. Ιατρ. ΙΚΑ ΦΕΚ Β’ 909/20-31 Οκτ.1972).

Βασικαί επιδιώξεις μου εις περίπτωσιν που με εκλέξετε και πάλιν θα είναι:

1) η ανασύστασις του ΙΚΑ, που το 1937 ετέθη εις λειτουργίαν από τον Ιωάννη Μεταξά, εκσυγχρονισμένου και φιλικού προς τον Ιατρόν και τον ησφαλισμένον,

2) η ελευθέρα επιλογή εργασιακών σχέσεων από μέρους των Ιατρών τόσον εις την πρωτοβάθμιον όσον και εις την δευτεροβάθμιον περίθαλψιν

3) αι μη εξουθενωτικαί ώραι εργασίας και αι αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκαι εργασίας των Ιατρών, και

4) αι αντάξιαι του Ιατρικού λειτουργήματος αμοιβαί, μισθοί , συντάξεις και εφ’΄απαξ.

Νικόλαος Κων/νου Ζαφειρόπουλος, πρώην θεραπευτής Οφθαλμίατρος εις το ΙΚΑ Νικαίας.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/index.php/enimerosi/view/upopshfiothta-eis-ton-isp#ixzz3F6P1jFui

Comments Off on Παρών στις εκλογές του ΙΣΠ για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ο Συναγωνιστής Νικόλαος Ζαφειρόπουλος

Filed under ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Comments are closed.