Κωνσταντίνος Καραμανλής Α΄: ΟΧΙ μόνον η μία αλλά και η άλλη όψις του νομίσματος

Η παρακάτω επιστολή από την κυριακάτικη εφημερίδα δημοκρατία της 23ης Μαΐου 2021:

“Ποτέ μη θέλησης να γνωρίσης τον ήρωάν σου, διότι ημπορεί και ν’ απαγοητευθής”, ινδιάνικη παροιμία.

 Αγαπητοί μου αναγνώστες της “κυριακάτικης δημοκρατίας”,

Εις το φύλλον της 30/4/2021 της ανά χείρας εφημερίδος ανέγνωσα επιστολήν αναγνώστου (Μ.Π.) με τίτλον “23 χρόνια χωρίς τον Κωνσταντίνον Καραμανλήν”, εις την οποίαν κατεγράφετο αδρομερώς όλη η θετική του ιστορική διαδρομή, αποκρυπτομένης της αρνητικής, ως θέλω να πιστεύω ουχί εξεπίτηδες αλλά ακουσίως ή εξ αγνοίας. Και επειδή, κατά Σολωμόν, “εθνικόν είναι ό,τι είναι αληθές” και επειδή ατύπως έχει χαρακτηρισθή ως Εθνάρχης, ας μοι επιτραπή να καταγράψω κι εγώ κατά τον αυτόν τρόπον, αδρομερώς, ως ο επιστολογράφος, την αρνητικήν κατά το μάλλον ή ήττον πλευράν, ούτως ώστε ο αναγνώστης σχηματίση αμφίπλευρον εικόνα:  

1-“Ο Γ. Γιανγκ του ΥΠΕΞ Βρετανίας την 10/10/1955 βεβαιοί ότι ο Καραμανλής ήτο ο εκλεκτός του βασ. Παύλου και των ΗΠΑ, καθ’ ο τοτ 1951-1952 είχε μεταβή και διέμενεν επί μακρόν διάστημα εις ΗΠΑ, συνδεθείς στενώς με εκεί αξιωματούχους υπηρεσιών…”(!).

Τούτο θα το επιβεβαίωση πολλά έτη μετέπειτα ο αρχηγός του ΝΑΤΟ Αλεξάντερ Χέιγκ ειπών: “… but who Karamanlis; Karmanlis made in USA”.

2-Επανελθών εξ ΗΠΑ, συνεδέθη με τον Νόρμπερτ Ανσουτζ της πρεσβείας των ΗΠΑ, ο δε σύμβουλος της πρεσβείας ΛεξΣνε και ο σταθμάρχης της CIA Αλφρεντ Αλμπερ από το 1953 είχον εισηγηθή εις την Φρειδερίκην ως διάδοχον του Παπάγου τον Καραμανλήν και εν τέλει “ο ορισμός του Καραμανλή εγένετο μετά από συνάντησιν του βασιλέως Παύλου και των πρεσβευτού Κάνον και σταθμάρχου της CIA Αλμπερ”.

3-Τον Σεπτέμβριο του 1955, ολίγον πριν αναλάβη πρωθυπουργός, ο Καραμανλής συνέταξεν μνημόνιον δια το Κυπριακόν προς τον διευθυντή της CIA Αλεν Ντάλες, αναφέρων, μεταξύ των άλλων, ότι, εάν ανήρχετο εις την πρωθυπουργίαν, “θα κατέβαλεν προσπάθειαν εξουδετερώσεως των αντιδρώντων εις συμβιβαστικήν λύσιν του Κυπριακού”.

4-Την 10/5/1956 καταστέλει εις Αθήνας αντιβρετανικήν διαδήλωσιν υπέρ της ΕΟΚΑ, με επτά νεκρούς και 300 τραυματίας, αποκληθείσα υπό του Τύπου “Κυβέρνησις αίματος Καραμανλή”…

5-Την 17/10/1956, ενώ εμαίνετο λυσσώσης ο αγών της ΕΟΚΑ, ο Καραμανλής δια του ΥΠΕΞ Ε. Αβέρωφ επρότεινεν μυστικώς εις την Τουρκίαν δια του πρεσβευτου Σετάρ: “Τι θα λέγατε δια μιαν διχοτόμησιν της Κύρου εις ένα ελληνικόν και ένα τουρκικόν τμήμα;”(!).

6-Την 11/2/1959 εις την Ζυρίχην και την 19/2/1959 εις το Λονδίνον υπογράφονται υπό Καραμανλή και Μακαρίου αι επαίσχυντοι και εγκληματικαί Συμφωνίαι Ζυρίχης και Λονδίνου, αι οποίαι ήνοιξαν τον δρόμον εις την σημερινήν συμφοράν. Ο Καραμανλής εδήλου: “Είναι η ευτυχεστέρα ημέρα της ζωής μου”(!) 

7-Το 1961, ενω εδικάζετο εις το Ισραήλ ο ναζιστής Αδόλφος Άιχμαν, ανευρέθη εις την δικογραφίαν απόρρητον έγγραφον της CIA, εμφανίζον τον Καραμανλήν και άλλους τινάς, ως Τάκον Μακρήν, Θέμελην κ.α., στελέχη της ΕΡΕ, ως πράκτορες των ναζί κατά την Κατοχή.

8-Τον Απρίλιον του 1963 ο Καραμανλής δια του πρώην Α/ΓΕΣ Καρδαμάκη απηύθυνεν ερώτημα εις τον στρατ. ακόλουθον των ΗΠΑ, συνταγματάρχην Μπόλντρι, τι θα έλεγον αι ΗΠΑ δια μιαν δικτατορίαν υπό τον ίδιον.

9-Τον Φεβρουάριον του 1967 ο Καραμανλής τη αιτήσει του συναντάται εις την οικίαν του δημοσιογράφου Σουλτσμπέργκερ εις Ν. Υόρκην με τον πρώην αρχηγόν του ΝΑΤΟ, πτέραρχον Νόρσταντ και του ζητεί να διαμεσολάβηση εις ανώτερα κλιμάκια των ΗΠΑ, ώστε να γίνη εν Ελλάδι δικτατορία με δικτάτορα τον ίδιον.

10-Επιστολή Καραμανλή προς Κων. Τσάτσον τον Φεβρουάριον, προ της 21ης Απριλίου 1967, ότι πρέπει η χώρα να κυβερνηθή από πρόσωπα με εκτάκτους εξουσίας και, αν δεν ημπορέση να τους ψήφιση η Βουλή, να τους ορίση ο βασιλεύς. 

11-Την 29/11/1967 εδήλωνεν εις την “Le Monde” των Παρισίων ότι η 21η Απριλίου έγινεν διότι “υπήρξαν κάποιοι φιλόδοξοι αξιωματικοί, διότι είχε χρεωκοπήσει η Δημοκρατία και η χώρα συνεκλονίζετο από άγρια πάθη κι εφέρετο προς εμφύλιον πόλεμον”.

12-Τον Αύγουστον του 1973, πάλιν εις την οικίαν του Σουλτσμπέργκερ εις Ν. Υόρκην, συνηντήθη μετά του τότε ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Χ. Κίσινγκερ και συνεζήτησαν περί Κυπριακού και επανόδου του εις την Ελλάδα.

13-Το πρώτον πενθήμερον του Ιουνίου του 1974 συνηντήθη προκαταρκτικώς με τον ειδικόν απεσταλμένον του Χ. Κίσινγκερ, υφυπουργό Εξωτερικών Τζόζεφ Σίσκο, εις Παρισίους και συνεφώνησεν δια το Κυπριακόν! 

14-Αμέσως μετά, αρχάς Ιουνίου του 1974, συνηντήθη εις την οικίαν του διευθυντού της εφημ. “Ελευθερία” Πάνου Κόκκα εις το Παρίσι με τους: α) Χ. Κίσινγκερ, ΥΠΕΞ ΗΠΑ, και Τζόζεφ Σίσκο β) Μπουλέντ Ετσεβίτ, πρωθυπουργού Τουρκίας, και ΥΠΕΞ Γκιουνές, ένθα συνεζήτησαν τας τελευταίας λεπτομερείας του πως θα εγίνετο το Κυπριακόν και η επάνοδός του(!).

15-“Πέντε ημέρας προ της επιστροφής του εις Ελλάδα εντολή Κίσινγκερ, ο Καραμανλής μεταβαίνει εις Ν. Υόρκην δια τσεκ εις το Μεμόριαλ Χόσπιταλ, όπου παρουσία του Ελληνοαμερικανού βετεράνου της CIA Τομ Καραμεσίνη και του Κίσινγκερ υπογράφει έγγραφον να μην αντιταχθεί εις τον “Αττίλα ΙΙ”, με το επαίσχυντον “Η Κύπρος κείται μακράν”.

16-Μετά τον “Αττίλα Ι”, διερχομένου εξ Αθηνών του προεδρεύοντος Γλαύκου Κληρίδη, μεταβαίνοντος εις Γενεύην δια συνομιλίας παρουσία των Πολυκάρπου Πολυβίου και Τάσου Μιχαλάκη, τον παραπλανά λέγων να καθυστέρηση τας συνομιλίας, με το πρόσχημα μήπως μεταπεισθούν αι Μεγ. Δυνάμεις, πράγμα που επεδίωκεν ο Κίσινγκερ δια ν’ αποβιβάσουν οι Τούρκοι περισσοτέρας δυνάμεις δια τον “Αττίλα ΙΙ”.

17-Βλέπων την αγανάκτησιν του λαού, διά το θεαθήναι την 16/8/1974 κατ’ εγκληματικόν τρόπον αποσύρη την Ελλάδα από το στρατ. σκέλος του ΝΑΤΟ, με αποτέλεσμα το μεν ΝΑΤΟ ν’ ανάθεση το ήμισυ του Αιγαίου εις την Τουρκίαν δι’ έρευναν-διάσωσιν, η δε Τουρκία, ασκούσα βέτο όταν επανήλθομεν, το 1980 διετήρησεν το δικαίωμα δι’ αυτό και το ΝΑΤΟ κωφεύει εις τας παραβιάσεις του Αιγαίου σήμερον.

18-Ένας τραγέλαφος παρανόμων πολιτικών και νομικών πράξεων Καραμανλή, αναμενουσών από το ΕΔΑΔ επί 35 έτη απάντησιν: α) Την 24/7/1974, δια του Π.Δ. 517, ΦΕΚ 210, ο Καραμανλής ορκίζεται ως δοτός πρωθυπουργός υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας Γκιζίκη, αναγνωρίζων ούτως αυτόν το στρατιωτικόν καθεστώς και το εξ αυτών Σύνταγμα ως νόμιμα. β) Την 26/7/1974, με το 519 Π.Δ. και ΦΕΚ 211, ο Καραμανλής χορηγεί γενικήν αμνηστείαν δι’ όλους από 21η Απριλίου 1967 μέχρι 24/7/1974. γ) Την 1/8/1974, δια Συντακτικής Πράξεως ΦΕΚ 213, ο Καραμανλής επαναφέρει το Σύνταγμα του 1952, πλην του είδους του πολιτεύματος. δ) Όμως αίφνης μεταλλάσσεται και την 3/10/1974 τα ξεχνά όλα και, καίτοι δοτός, εκδίδει Συντακτικήν Πράξιν ΦΕΚ 277, την οποίαν υπογράφει ο Πρόεδρος Γκιζίκης, δια της οποίας όμως: 1) Χαρακτηρίζει αυθαιρέτως το στρατιωτικόν Καθεστώς, πλην του Γκιζίκη, μη νόμιμον, ενώ μόνον τα δικαστήρια είναι αρμόδια και όχι η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία να το χαρακτηρίσουν. 2) Αίρει την δοθείσαν από 26/7/1974 αμνηστείαν, πράγμα διεθνώς απαράδεκτον από της αρχαιότητος, καθ’ ο “δοθείσα αμνηστεία ουδέποτε αίρεται”. 3) Παραπέμπει παρανόμως, εν συνδιασμώ με το Δ΄ ψήφισμα, να δικασθή το στρατιωτικόν καθεστώς, καίτοι όταν εγένετο η 21η Απριλίου δεν υπήρχεν απαγορευτικός νόμος και συνεπώς συμφώνως της Οικουμενικής Διακηρύξεως των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, άρθρ. 11, πργ. 2, του άρθρ. 2 του Π.Κ. και τα εξ αρχαιότητος ισχύοντα “ουδένα αδίκημα άνευ νομου”. 4) Το ωμολόγησεν ο ίδιος: “Εάν δεν εκάμαμεν εκ των υστέρων την Συντακτικήν Πράξιν της 3/10/1974 και το Δ΄ Ψήφισμα, ουδείς των Απριλιανών θα ήτο εις την φυλακήν, διότι δεν υπήρχεν σχετικός απαγορευτικός νόμος”. Δηλαδή η 21η Απριλίου εδικάσθη χωρίς να υπαρχή απαγορευτικός νόμος αλλά με εκ των υστέρων κομμένον και ραμμένον αναδρομικόν νόμον, ώστε ν’ απομένη εις το δικαστήριον μόνον το ύψος της ποινής και οι να κρίνη εάν ήταν ένοχοι ή αθώοι, πράγμα νομικώς και διεθνώς απαράδεκτον και εγκληματικόν.

Υ.Γ.: Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύονται από επίσημα έγγραφα αι ουδένα αυθαίρετον. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

επίλαρχος ε.α.     

Comments Off on Κωνσταντίνος Καραμανλής Α΄: ΟΧΙ μόνον η μία αλλά και η άλλη όψις του νομίσματος

Filed under ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Comments are closed.